اشتراک شخصی
اشتراک شخصی
مناسب برای اشخاص علاقه مند به بازار
حق اشتراک
50 هزار تومان/ماهانه
500 هزار تومان/سالانه
دسترسی به ناظر بازار
3 گوش بزنگ در ناظر بازار
عدم گوش بزنگ در گوهریاب
نمایش اطلاعات تماس در املاک
2 گوش بزنگ در املاک
اتصال 1 دستگاه به صورت همزمان
اشتراک کاری
اشتراک کاری
مناسب برای اشخاص فعال در بازار
حق اشتراک
200 هزار تومان/ماهانه
2 میلیون تومان/سالانه
دسترسی به ناظر بازار
3 گوش بزنگ در ناظر بازار
2 گوش بزنگ در گوهریاب
نمایش اطلاعات تماس در املاک
10 گوش بزنگ در املاک
اتصال 2 دستگاه به صورت همزمان
اشتراک ویژه
اشتراک ویژه
مناسب برای اشخاص حرفه ای در بازار
حق اشتراک
600 هزار تومان/ماهانه
6 میلیون تومان/سالانه
دسترسی به ناظر بازار
20 گوش بزنگ در ناظر بازار
5 گوش بزنگ در گوهریاب
نمایش اطلاعات تماس در املاک
20 گوش بزنگ در املاک
اتصال 10 دستگاه به صورت همزمان