ماشین واکشی داده های دیوار
منبع: وب سایت دیوار
تعداد واکشی: {{crawlers.estates.divar.advertisementTotalCount}}
{{crawlers.estates.divar.advertisementNewCount}} آگهی جدید ثبت شد. {{crawlers.estates.divar.log}}
ماشین واکشی داده های شیپور
منبع: وب سایت شیپور
تعداد واکشی: {{crawlers.estates.sheypoor.advertisementTotalCount}}
{{crawlers.estates.sheypoor.advertisementNewCount}} آگهی جدید ثبت شد. {{crawlers.estates.sheypoor.log}}
ماشین واکشی داده های راهنما
منبع: وب سایت راهنما
تعداد واکشی: {{crawlers.estates.rahnama.advertisementCount}}
{{crawlers.estates.rahnama.log}}